Gebruikersvoorwaarden Tango parking finder

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Gebruik van de webapplicatie "Tango parking finder" (hierna "App") die ter beschikking wordt gesteld door Kuwait Petroleum (Nederland) B.V., met maatschappelijke zetel gevestigd te NL-2595 AR ‘s-Gravenhage, Schenkkade 50, ("KPN").

De App, waarvan het Gebruik is geregeld door deze onderhavige overeenkomst, werd ontwikkeld en beheerd door AI Incube GMBH, met maatschappelijke zetel gevestigd te te D-80807 München, Leopolstraβe 244, HRB 228735 ("AI Incube").

1. Definities

In deze gebruikersovereenkomst (hieronder nader gedefinieerd) hebben de met hoofdletter geschreven begrippen en uitdrukkingen de betekenis daaraan gegeven in dit artikel 1, behalve indien uit de context van een specifieke bepaling ontegensprekelijk blijkt dat die betekenis in die context niet van toepassing is:

 1. App: de webapplicatie "Tango parking finder" ontwikkeld en beheerd door AI Incube en ter beschikking gesteld door KPN, in welke vorm dan ook, inclusief knowhow, upgrades, updates, gewijzigde versies, wijzigingen en toevoegingen, evenals de beschrijving van hun werking en toepassingen die door KPN worden geleverd, alsook de bijbehorende media, gedrukte documentatie ('online' of 'offline'), elektronische documentatie en 'online' services, ongeacht of ze zich in de applicatie bevinden of op andere gegevensmedia.
   
 2. Apparaat: elke computer of apparaat (mobiel apparaat) waarop de App is geïnstalleerd en/of waarmee de Gebruiker de App kan Gebruiken.
   
 3. Doel: de klant voorzien van een App die het zoeken naar vrije parkeerplaatsen binnen delen van de gemeente Haarlemmermeer vergemakkelijkt.
   
 4. Gebruik(en): het gebruik(en) van de App betekent onder meer: het downloaden en / of installeren van de App, het opslaan of laden van de App in het tijdelijk of permanent geheugen van een computer of een apparaat, het gebruiken van de App volgens het beoogde Doel, evenals elke niet-toegelaten aanwending van de App, het veranderen van de App op eender welke manier en het verwijderen van de App.
   
 5. Gebruiker: elke natuurlijke of rechtspersoon, ongeacht zijn of haar hoedanigheid en locatie, die de App gebruikt en of een Gebruiksrecht verwerft krachtens deze Overeenkomst.
   
 6. Gebruiksrecht: het beperkte recht om toegang te krijgen tot de App en de App te Gebruiken, hetgeen aan de Gebruiker verleend wordt overeenkomstig deze Overeenkomst.
   
 7. Intellectuele eigendomsrechten: (a) alle intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrecht, naburige rechten, rechten in computerprogramma's, octrooien, merken, tekeningen en modellen, databanken, geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen, topografieën van halfgeleiders; (b) alle registraties of aanvragen voor registraties en het recht om registratie van enige van deze rechten aan te vragen; en (c) alle andere intellectuele eigendomsrechten en gelijkaardige of equivalente beschermingsvormen in enig land ter wereld.
   
 8. Overeenkomst: alle bepalingen in deze gebruiksovereenkomst die de rechten en plichten van de Gebruiker regelen horende bij het Gebruiksrecht dat verleend wordt volgens deze gebruikersovereenkomst

2. Voorwerp

 1. Deze Overeenkomst beschrijft de voorwaarden, de rechten en plichten van de Gebruiker met betrekking tot het Gebruik van de App. De App en de door de App verstrekte informatie zijn bedoeld voor Gebruik in Nederland.

3. Aanvaarding

 1. Door het aanvinken van de "Akkoord" knop bij het eerste gebruik van de App, verklaart de Gebruiker dat hij zich onherroepelijk akkoord verklaart met alle bepalingen van deze Overeenkomst, alsook de App en het Gebruiksrecht, en deze aanvaardt. Deze Overeenkomst is van toepassing met uitsluiting van enige andere voorwaarden van de Gebruiker. De Gebruiker is niet gemachtigd om de App van KPN te gebruiken zonder het aanvaarden van deze Overeenkomst.

4. Beperkt gebruiksrecht

 1. Mits naleving van de Overeenkomst door de Gebruiker, verleent KPN aan de Gebruiker, voor de duur van de Overeenkomst, een beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar Gebruiksrecht voor een niet-commercieel Gebruik van de App in Nederland. Gebruik voor enige andere doeleinden (waaronder commerciële doeleinden) vereist een voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van KPN. De Gebruiker mag de App alleen gebruiken in overeenstemming met het beperkt Gebruiksrecht uit hoofde van deze overeenkomst. Er is geen overdracht van eigendom of van Intellectuele eigendomsrechten op de App.
   
 2. Het is de Gebruiker of derden die toestemming hebben om de App te Gebruiken niet toegestaan:
  • de App, of onderliggende database, geheel of gedeeltelijk, direct of indirect op enigerlei wijze en met welk doel dan ook te kopiëren (met uitzondering voor back-up doeleinden), te verspreiden naar derden, te verkopen, uit te lenen of te huren:
  • om de App, of onderliggende database, of de broncode van de App geheel of gedeeltelijk aan te passen, te vertalen of combineren met andere computersoftware, behalve wanneer dit noodzakelijk zou zijn om te voldoen aan dwingende wettelijke bepalingen;
  • om de App, of onderliggende database, te integreren in andere computersoftware; afgeleide software of andere op de App gebaseerde software te (laten) schrijven of (laten) ontwikkelen of uitbesteden van de ontwikkeling van afgeleide software of andere op de App gebaseerde software;
  • op de een of andere manier meldingen met betrekking tot de oorsprong van de App, de (eigendoms)rechten van KPN of AI Incube verbonden aan de App en AI Incube’s auteurschap van de App, te wijzigen of verwijderen;
  • op de een of andere manier beveiligingsmechanismen van de App te verwijderen of omzeilen;
  • de App zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van KPN op eender welke andere manier te publiceren en / of te reproduceren.
 3. Binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving, is het ten strengste verboden voor de Gebruiker om de App te onderwerpen aan reverse engineering of te onderzoeken op welke manier dan ook om de technische, praktische of andere vereisten af te leiden die de App vervult, of om de exacte werking van de App te bepalen, of om de App te decompileren of gelijk welke andere poging te ondernemen om de broncode of objectcode, procedures, processen, algoritmen, de knowhow of andere informatie van de binaire code van de App te achterhalen.
   
 4. Het is de Gebruiker evenmin toegestaan om:
  • enige spam, marketing of ongevraagde communicaties te verzenden via de App;
  • ongepaste inhoud te verspreiden;
  • op enige wijze (Persoons)gegevens van natuurlijke personen, Intellectuele eigendomsrechten van derden, of andere materialen te verzenden, bewaren, gebruiken of aanwenden in het kader van de App indien die gegevens, Intellectuele eigendomsrechten of materialen inbreuk maken op rechten van derden, obsceen, bedreigend, lasterlijk, onwettig verkregen, of anderszins onwettig zijn;

  • de App op enige wijze gebruiken die schade veroorzaak of kan veroorzaken aan of die een negatieve impact heeft of kan hebben op de toegang tot of de werking, het gebruik of de beschikbaarheid van de App;

  • enige schadelijke code in de systemen van KPN te brengen, zoals maar niet beperkt tot virussen, malware, Trojan horses, worms, en enige andere schadelijke code, files, scripts, agents of programma's;

  • de integriteit en/of de werking van de App, de onderliggende software en hardware, het netwerk, de netwerkdiensten of netwerkcommunicatie te verstoren;
  • de App te Gebruiken voor frauduleuze of andere niet-wettelijke doeleinden;
  • onbevoegde toegang (trachten) te krijgen tot de App of gerelateerde systemen of netwerken van KPN of derde partijen, zoals, bijvoorbeeld, door gebruik te maken van (ethical) hacking, man-in-the-middle aanvallen of (D)DoS aanvallen.
 5. Indien de Gebruiker de App downloadt op een Apparaat dat niet aan hem of haar toebehoort, dan dient de Gebruiker ervoor te zorgen dat hij of zij toestemming heeft om de App te downloaden. De Gebruiker blijft evenwel gehouden om deze Overeenkomst na te leven.

5. Upgrades en/of updates

 1. Deze Overeenkomst geeft de Gebruiker geen afdwingbaar recht op upgrades of updates van de App. KPN kan op eender welk moment upgrades of updates aanbieden of ter beschikking stellen. In dergelijk geval zijn de bepalingen van deze Overeenkomst steeds van toepassing op upgrades of updates, tenzij anders vermeld.
   
 2. De Gebruiker is vrij om een specifieke upgrade of update van de App al dan niet te downloaden, installeren en gebruiken. Het niet downloaden, installeren en gebruiken van upgrades of updates kan de App echter blootstellen aan beveiligingsrisico’s of deze onbruikbaar of onstabiel maken. KPN aanvaardt in dit opzicht geen enkele verantwoordelijkheid. Enkel de Gebruiker is hiervoor verantwoordelijk.
   
 3. Indien het besturingssysteem van het Apparaat verouderd is, kan het zijn dat het doorvoeren van updates en/of upgrades niet meer mogelijk is. KPN heeft geen enkele verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de App compatibel is met besturingssystemen.

6. Samenwerking met externe leveranciers

 1. De App kan koppelingen of functies bevatten die afhankelijk zijn van websites van derden en/of gegevens die toebehoren aan derden, afkomstig zijn van derden of geleverd worden (al dan niet betaald) door derden. De beschikbaarheid en inhoud van dergelijke websites of gegevens worden niet beheerd, gecontroleerd of gegarandeerd door KPN. KPN kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor gegevens verstrekt door derden of voor de continue beschikbaarheid van gegevens afkomstig van derden
   
 2. Voor specifieke kenmerken van de App is een permanente internetverbinding vereist. De Gebruiker alleen is verantwoordelijk voor het voorzien van deze internetverbinding en het dragen van alle kosten die ermee verbonden zijn. KPN draagt geen kosten verbonden aan een dergelijke internetverbinding, en garandeert niet dat de App zonder werkende internetverbinding in een specifieke of volledige scope kan worden gebruikt.

7. Gebruik van de App via applicatie winkel

 1. Als de Gebruiker de App via een applicatiewinkel (bv. Apple App Store of Google Play Store) verwerft, zijn mogelijk ook de algemene voorwaarden van de betreffende winkel van toepassing. Indien het gebruik van de App onderworpen is aan de algemene voorwaarden van een applicatiewinkel en er conflicten of onduidelijkheden ontstaan tussen de onderhavige Overeenkomst en de algemene voorwaarden van een applicatiewinkel, dan zullen deze laatste voorrang hebben voor zover het nodig is om een tegenstrijdigheid of een dubbelzinnigheid op te lossen. In alle andere gevallen zal alleen de onderhavige Overeenkomst van toepassing zijn. De Gebruiker bevestigt en aanvaardt de verplichting om te voldoen aan de bepalingen van deze Overeenkomst en de gebruiksvoorwaarden van de applicatiewinkel via dewelke hij of zij de App heeft verworven.

8. Garanties en aansprakelijkheid

 1. De App en de informatie en resultaten die door de App worden verstrekt, zijn uitsluitend bestemd voor het vinden van vrije/geschikte parkeerplaatsen binnen delen van de gemeente Haarlemmermeer. De verbintenissen van KPN betreffen een middelenverbintenissen, d.w.z. dat KPN enkel gehouden kan zijn om via de App informatie en resultaten naar best vermogen ter beschikking te stellen aan de Gebruiker met dien verstande dat het gaat om vrije parkeerplaatsen te vinden met relatief hoge probabiliteitsgraad en ermee rekening houdend dat dit snel kan wijzigen
   
 2. Behalve met betrekking tot deze garanties die op basis van de toepasselijke dwingende bepalingen niet kunnen worden uitgesloten, geeft KPN geen garantie met betrekking tot de App en aanvaardt de Gebruiker de App in de staat waarin deze beschikbaar wordt gesteld ("zonder garantie") en zonder expliciete of impliciete garantie in termen van kwaliteit, prestaties of geschiktheid voor het beoogde gebruik.
   
 3. KPN garandeert niet dat de App te allen tijde beschikbaar zal zijn. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat er zich situaties kunnen voordoen waardoor de App niet beschikbaar is en/of niet naar behoren werkt, zoals, maar niet beperkt tot, problemen of bugs in de App of onderliggende infrastructuur, problemen met netwerkverbindingen of telecommunicatiestoringen, overmacht of een foutieve handeling of een nalaten van de Gebruiker zelf.
   
 4. Behoudens in geval van bedrog, opzet, zware fout kan KPN niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet-beschikbaar zijn en/of niet naar behoren werken van de App en enige daaruit voortvloeiende schade. In alle andere gevallen is de aansprakelijkheid van KPN uitgesloten.
   
 5. De informatie verschaft door de App vormt geen juridisch bindende informatie en het kan zijn dat de verstrekte informatie niet volledig, niet correct of niet up to date is. De Gebruiker kan feedback geven over de App teneinde KPN toe te laten de App te verbeteren
   
 6. KPN kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de App waarvoor het niet is bedoeld. KPN kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor gevallen van overmacht, door de Gebruiker veroorzaakte ongevallen en gebruikersfouten zoals oneigenlijk gebruik of onjuiste behandeling. De Gebruiker heeft de verplichting om in alle omstandigheden de app te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van de verkeerswetgeving.

9. Termijn, beëindiging en beëindigingsredenen

 1. De Overeenkomst treedt in werking wanneer de Gebruiker "Akkoord" aanklikt bij het eerste gebruik van de App om de Overeenkomst te aanvaarden. De Overeenkomst wordt voor een duur van zes (6) maanden gesloten met welke verlengbaar is.
   
 2. Indien de Gebruiker deze Overeenkomst of één van de voorwaarden ervan schendt, heeft KPN het recht zonder voorafgaande gerechtelijke tussenkomst (i) de toegang tot de App geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of (ii) de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
   
 3. KPN behoudt zich het recht voor de Overeenkomst en/of de ter beschikking stelling van de App te allen tijde voor bepaalde duur, dan wel definitief te beëindigen
   
 4. In het geval KPN de Overeenkomst beëindigt of opschort, zal KPN de Gebruiker daar door middel van een kennisgeving via de App of op enige andere wijze van op de hoogte stellen.
   
 5. De Gebruiker heeft te allen tijde het recht de Overeenkomst te beëindigen door de App definitief van het Apparaat te verwijderen. Meer informatie vindt u op https://support.google.com/googleplay/answer/2521768?hl=nl.
   
 6. Bij opschorting of beëindiging van deze Overeenkomst verliest de Gebruiker alle rechten om de App te gebruiken, alsook alle eventuele andere daaraan gerelateerde diensten, en moet de Gebruiker alle exemplaren van de App permanent verwijderen. Alle gevolgen gekoppeld aan de opschorting en/of beëindiging van de Overeenkomst zijn uitsluitend ten laste van de Gebruiker. KPN is geen enkele vergoeding verschuldigd ingevolge een opschorting of beëindiging en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van dergelijke opschorting of beëindiging.

10. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle producten of diensten geleverd door KPN, en in het bijzonder de App (inclusief alle merken, logo's, ontwerpen, plannen, gegevens, product- en / of bedrijfsnamen, teksten, afbeeldingen, software en dergelijke) zijn of kunnen beschermd zijn door Intellectuele eigendomsrechten; die de exclusieve eigendom zijn en blijven van KPN of hun licentiegevers en die deze partijen geheim of vertrouwelijk wensen te houden
   
 2. De Gebruiker heeft daarom niet het recht om de informatie of inhoud die vervat zit in de App, of onderliggende database, of diensten en die hij op enige wijze van KPN ontvangt of heeft ontvangen, te wijzigen, kopiëren, verspreiden, verzenden, opnieuw aan te bieden reproduceren, publiceren, in licentie te geven, over te dragen of verkopen, of om afgeleide producten van de voorgaande elementen te creëren.
   
 3. De levering van producten of diensten door KPN of AI Incube vormt geen overdracht of verstrekking van hun Intellectuele eigendomsrechten, behalve waar en zoals bepaald in deze Overeenkomst. Elke overtreding van de Intellectuele eigendomsrechten van KPN, AI Incube of derden kan resulteren in burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging op grond van de toepasselijke wetgeving.
   
 4. Alle informatie die KPN verzamelt of mogelijk zou kunnen verzamelen door het gebruik van de App, of enige informatie die de App automatisch of niet automatisch verzamelt, als gevolg van het gebruik van de App zijn en blijven de exclusieve eigendom van KPN. KPN behoudt het recht voor om deze informatie te gebruiken voor het verbeteren van de werking en ondersteuning van de App, voor communicatiedoeleinden, accountbeheer, marketing en fraudepreventie.

11. Bescherming van persoonsgegevens

 1. Door het Gebruik van de App worden geen Persoonsgegevens verzameld en verwerkt. KPN verbindt zich ertoe de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de algemene verordening gegevensbescherming (Vo. 2016/679, dd. 24 april 2016) en eventuele nationale uitvoeringswetgeving, alsook wijzigingen of amendementen aan voorgaande regelgeving, na te leven indien in de toekomst wel persoonsgegevens zouden worden verwerkt.
   
 2. De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze applicatie de component Google Analytics (met anonimiseringsfunctie) geïntegreerd.
   
 3. Google Analytics (Firebase SDK) is een appanalyse-service. Een dienst voor appanalyse verzamelt onder meer welke subpagina's van de app zijn bezocht of hoe vaak en voor welke periode een subpagina is bekeken. We gebruiken Firebase en Google Analytics om het gebruik van onze producten te analyseren en constant te verbeteren. Door middel van de statistieken zijn wij in staat onze dienstverlening te verbeteren en interessanter te maken voor gebruikers. In die speciale gevallen waarin persoonlijke gegevens naar de VS worden verzonden, is Google gecertificeerd via het EU-VS-privacyschild.
   
 4. De beheerder van de Google Analytics-component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.
   
 5. Aangezien IP-anonimisering op onze app is geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of andere staten ingekort in overeenstemming met de Europese Economische Ruimte. Namens de exploitant van de app zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de app te evalueren, rapporten over de app-activiteit op te stellen en om ons verdere diensten met betrekking tot app- en internetgebruik te bieden.
   
 6. Ga voor meer informatie over de privacy en beveiliging van Firebase naar https://firebase.google.com/support/privacy. Indien mogelijk gebruiken we servers met een locatie binnen de EU.
   
 7. U kan hier ook nogmaals nalezen hoe KPN met uw gegevens omgaat.

12. Gebruikersfeedback

 1. Indien er zich problemen voordoen met de beschikbaarheid of algemene werking van de App, kan de Gebruiker steeds contact opnemen met KPN via het e-mailadres [email protected] of via de customer service van KPN https://www.tango.nl/contact-met-tango.

13. Algemene bepalingen

 1. Indien een huidige of toekomstige bepaling van deze Overeenkomst volledig of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zou zijn, voor welke reden dan ook, dan blijven de overige bepalingen van de Overeenkomst geldig of afdwingbaar. Dergelijke bepalingen zullen worden vervangen door nieuwe bepalingen die het best aansluiten bij het oorspronkelijke doel van dergelijke bepalingen
   
 2. Enkel KPN mag deze Overeenkomst of de rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien overdragen aan verbonden ondernemingen van KPN.
   
 3. Deze Overeenkomst bevat de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van de onderhavige Overeenkomst en vervangt alle voorgaande onderhandelingen of overeenkomsten. KPN behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst te wijzigingen. De Gebruiker zal in dat geval via de App of op enige andere wijze zoals bepaald door KPN op de hoogte worden gesteld. Elk verder Gebruik van de App impliceert de aanvaarding van de gewijzigde Overeenkomst. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de gewijzigde Overeenkomst heeft dient de Gebruiker het Gebruik te staken en de Overeenkomst te beëindigen
   
 4. KPN zal gerechtigd zijn enige kennisgeving in het kader van deze Overeenkomst te verrichten via de App.
   
 5. Deze Overeenkomst is uitsluitend onderworpen aan de wetgeving van Nederland. Voor geschillen zijn uitsluitend de bevoegde rechtbanken van Den Haag verantwoordelijk.