Privacybeleid Tango parking finder

Kuwait Petroleum (Nederland) B.V. (“KPN” of ‘wij’ of ‘ons’) is begaan met het waarborgen van de privacy en persoonsgegevens die verzameld worden van platform- en applicatiegebruikers, klanten en anderen (‘u’) in het kader van onze bedrijfsactiviteiten en op onze websites in onze hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke.

Uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens zijn belangrijk voor KPN. In onze werkwijze van handelen, zullen wij uw persoonsgegevens met zorg behandelen, in overeenstemming met de vigerende regelgeving inzake privacy, gegevensbescherming en gegevensbeveiliging. Gelieve dit privacy beleid te lezen om meer te weten te komen op welke manier wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. 

Wie is verwerkingsverantwoordelijke?

De Tango parking finder-applicatie (hierna genoemd “App”) wordt beheerd door Kuwait Petroleum (Nederland) B.V. met maatschappelijke zetel gevestigd te NL-2595 AR ‘s-Gravenhage, Schenkkade 50, ("Tango"), BTW NL 001250590B01. (hierna genoemd ““KPN” of ‘wij’ of ‘ons’”), die handelt conform dit privacy beleid als een verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens.

Welke (persoons)gegevens worden verzameld?

In principe worden de gebruikers van de App niet gevraagd enige persoonsgegevens door te geven bij gebruik van de App.

Via de App worden geen directe persoonsgegevens verzameld. Indirect worden enkel persoonsgegevens verzameld die noodzakelijk zijn om onze parking- en navigatiediensten aan te bieden en om onze App te verbeteren. Gedurende het gebruik van de App kan bepaalde informatie met name (i) gebruiksgegevens en (ii) locatiegegevens worden verzameld.

Indien u gebruik maakt van de App zal uw huidige locatie op uw toestel verwerkt worden om bepaalde aspecten van de parking- en navigatiediensten aan te bieden zoals uiteengezet in de Gebruikersvoorwaarden. U kan de locatie van uw Android-apparaat in- of uitschakelen via de instellingen app van het apparaat. Meer informatie hierover kan u terugvinden op https://support.google.com/accounts/answer/3467281?hl=nl.    

Aan wie kunnen wij uw persoonsgegevens bezorgen?

Delen binnen de groep

Als onderdeel van de verwerkingsactiviteiten voor de bovengenoemde doeleinden, kunnen de verzamelde persoonsgegevens worden overgedragen aan andere ondernemingen binnen de Kuwait Petroleum groep in de EER. Dergelijke overdrachten worden gedekt door een intragroepovereenkomst die specifieke contractuele bescherming biedt om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens een passend en consistent beschermingsniveau krijgen, ongeacht waar deze wordt overgedragen binnen de Kuwait Petroleum Group.

Derde partijen

In het kader van de dienstverlening door KPN via de App kunnen uw gegevens worden gedeeld met/verwerkt door:

  • Softwareleveranciers
  • Navigatiediensten
  • Opslagdiensten

KPN zorgt ervoor dat deze ontvangers enkel toegang krijgen tot persoonsgegevens die relevant, adequaat en noodzakelijk zijn voor de verwerking.

Door het Gebruik van de App worden geen Persoonsgegevens verzameld en verwerkt. KPN verbindt zich ertoe de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de algemene verordening gegevensbescherming (Vo. 2016/679, dd. 24 april 2016) en eventuele nationale uitvoeringswetgeving, alsook wijzigingen of amendementen aan voorgaande regelgeving, na te leven indien in de toekomst wel persoonsgegevens zouden worden verwerkt.

KPN kan ook dergelijke gegevens met derden delen in het kader van een verkoop van (een deel van) zijn activiteit, de overdracht van een zaak of in gelijkaardige omstandigheden met gerechtelijke of andere bevoegde autoriteiten op verzoek.

Wanneer KPN uw persoonsgegevens opslaat of overdraagt naar een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) waarvan, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving betreffende persoonsgegevens, niet wordt aangenomen dat deze voldoende bescherming biedt met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, zal KPN ervoor zorgen dat er passende waarborgen bestaan om de bescherming van deze persoonsgegevens te waarborgen, zoals het sluiten van EU-modelbepalingen met de ontvanger of het verkrijgen van een zogenaamde Privacy Shield-certificering wanneer de ontvanger is gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika.

Firebase SDK – Google

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze App de component Google Analytics (met anonimiseringsfunctie) geïntegreerd.

Google Analytics (Firebase SDK) is een appanalyse-service. Een dienst voor appanalyse verzamelt onder meer welke subpagina's van de app zijn bezocht of hoe vaak en voor welke periode een subpagina is bekeken. We gebruiken Firebase en Google Analytics om het gebruik van onze producten te analyseren en constant te verbeteren. Door middel van de statistieken zijn wij in staat onze dienstverlening te verbeteren en interessanter te maken voor gebruikers. In die speciale gevallen waarin persoonlijke gegevens naar de VS worden verzonden, is Google gecertificeerd via het EU-VS-privacyschild.

De beheerder van de Google Analytics-component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Aangezien IP-anonimisering op onze App is geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of andere staten ingekort in overeenstemming met de Europese Economische Ruimte. Namens de exploitant van de app zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de app te evalueren, rapporten over de app-activiteit op te stellen en om ons verdere diensten met betrekking tot app- en internetgebruik te bieden.

Ga voor meer informatie over de privacy en beveiliging van Firebase naar https://firebase.google.com/support/privacy. Indien mogelijk gebruiken we servers met een locatie binnen de EU.

Links naar andere websites

Deze App kan links bevatten naar andere applicaties en websites die niet in handen, beheerd of onderhouden worden door ons. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor het privacybeleid van andere websites of applicaties, noch voor de uitvoering van hun beleid, zelfs indien:

  • U toegang hebt verkregen tot de website van derde partij via een link in onze App, of
  • U naar onze App werd doorverwezen via een link op de website van de derde partij.

Wij raden u aan om het privacybeleid van elke website of applicatie die u bezoekt na te lezen en de eigenaar of operator te contacteren indien u hierover vragen of opmerkingen hebt.

Hoe lang houden wij uw persoonsgegevens bij?

Uw persoonsgegevens zullen worden bijgehouden voor een duur gelijk aan de duur van enige contractuele relatie of prestatie van een bepaalde dienst en voor elke periode daarna die wettelijk vereist of toegestaan is volgens toegepaste wetgeving. Dit komt in praktijk overeen met een retentieperiode van maximum 6 maanden. Gedurende de testfase van de App en 2 maanden daarna zullen uw gegevens actief worden verwerkt. Daarna zullen uw gegevens gedurende een periode van één maand voor statistische doeleinden worden verwerkt.

Welke rechten bezit u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Onder de gegevensbeschermingswetgeving beschikt u, onder bepaalde voorwaarden, over het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, alsook het recht op verbetering, aanvulling en/of verwijdering van foutieve gegevens. Indien u één of meerdere rechten wenst uit te oefenen, gelieve ons hiervan op de hoogte te stellen via het e-mailadres [email protected]. Wij zullen dan voldoende inspanningen leveren om de volgende nodige stappen te ondernemen:

  • U een kopie geven van de gegevens die u ons hebt bezorgd;
  • Het bijwerken van onjuistheden in de gegevens die wij bezitten;
  • Verwijdering van gegevens waarvoor wij niet langer een rechtsgrond hebben om te gebruiken.

Om onze inspanningen om uw verzoek in te willigen te vergemakkelijken, zou het helpen als u ons de context waarin u ons de persoonsgegevens heeft gegeven zou aangeven. Daarnaast heeft u het recht om u te verzetten tegen het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer deze verwerking is gesteund op toestemming en betrekking heeft op enige vorm van direct marketing door een aanvraag tot het intrekken van uw toestemming tot ons te richten. U kan ons ook verplichten om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken tijdens het onderzoeken van een klacht.

Bovendien heeft u ook het recht om zich te verzetten tegen elke verwerking, inclusief profilering, gesteund op het gerechtvaardigd belang als juridische basis, tenzij onze redenen om deze verwerking uit te voeren zwaarder wegen dan enig nadeel van uw rechten en vrijheden.

Uw uitoefening van deze rechten is onderworpen aan een aantal vrijstellingen, teneinde het algemeen belang te beschermen (bv. Preventie of detectie van fraude). Indien u één van deze rechten uitoefent, zullen wij uw aanspraak nagaan en in de meeste gevallen antwoorden binnen een maand. We kunnen een billijke vergoeding vragen voor "herhaalde verzoeken", "duidelijk ongegronde of buitensporige verzoeken" of "bijkomende kopies".

Indien u niet tevreden bent met ons gebruik van uw persoonsgegevens of u bent het niet eens met ons antwoord op de uitoefening van één van bovenstaande rechten, heeft u het recht een klacht in te dienen bij uw Gegevensbeschermingsautoriteit.

Binnen de wettelijke grenzen beschikt u ook over het recht om uw persoonsgegevens over de dragen naar een andere organisatie (gegevensportabiliteit).

Aanpassingen

We behouden het recht om dit beleid aan te passen, indien nodig, om bijvoorbeeld veranderingen in de wetgeving, regelgeving, nieuwe praktijken en procedures of vereisten die door de toezichthoudende overheid zijn opgelegd, na te leven. De meest recente versie is altijd beschikbaar via deze link. Wanneer deze tekst voor het laatst gewijzigd is, kan u terugvinden in het hoofd van het document. Wij verzekeren dat wij u op de hoogte zullen brengen van belangrijke veranderingen in het beleid.

Waar u terecht kan voor verdere vragen of opmerkingen.

Indien u vragen heeft of u wenst graag meer informatie, kan u een e-mail zenden naar [email protected].

 

U kan ook een brief zenden naar het onderstaande adres:
Ter attentie van Data Protection Officer
Kuwait Petroleum (Nederland) BV
Schenkkade 50
AR 2595 Den Haag