Disclaimer

Algemeen

Welkom op één van de websites van de Kuwait Petroleum vennootschappen in North West Europe (KPNWE) (Q8). De hierna vermelde voorwaarden van deze Disclaimer zijn van toepassing op uw bezoek van deze website en/of het gebruik van de verstrekte informatie op deze site. Door deze website te bezoeken en de verstrekte informatie te gebruiken stemt u in met deze Disclaimer en de gebruiksvoorwaarden evenals de Privacy policy.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden met betrekking tot bestellingen van producten en/of diensten hebben laatstgenoemde voorrang.

Toepasselijk recht

Op de toegang tot en het gebruik van deze website is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank waaronder de betrokken Kuwait Petroleum vennootschap ressorteert.

Aansprakelijkheid

Deze site is uitsluitend bestemd voor het verstrekken van algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Hoewel wij de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid hebben samengesteld, kunnen wij geen garanties geven omtrent de juistheid of volledigheid ervan.

Behoudens opzet aanvaardt KPNWE dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, bedrijfsonderbrekingen, gevolgschade en winstderving daaronder begrepen, schade aan het informaticasysteem van de gebruiker door virussen, hacking, enz. die direct of indirect het gevolg is van, of in enig opzicht verband houdt met het bezoeken, gebruiken of (tijdelijk) niet functioneren van deze site.

KPNWE is nimmer verantwoordelijk voor de informatie die door derden op haar website zou worden geplaatst.

Het is de bezoeker die aansprakelijk is voor alle beslissingen die hij neemt en/of voor de handelingen die hijj stelt op basis van de informatie op deze website. Bij elk onrechtmatig gebruik kan KPNWE de toegang tot de website en/of bepaalde diensten die via de website worden aangeboden ontzeggen.

De bezoeker van deze website zal KPNWE, alsmede haar werknemers, gemandateerden, handels-agenten, toeleveranciers, licentiehouders, enz. vrijwaren tegen gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures en haar uitkomsten, inclusief kosten en erelonen van advocaten en andere deskundigen, die door derden zijn ingesteld naar aanleiding van uw gebruik van de website, uw inbreuk op eender welke regelgeving of de rechten van derden.

(Hyper)Links

Deze site kan, al dan niet door KPNWE zelf en al dan niet met toestemming van KPNWE, op enigerlei wijze gekoppeld zijn aan andere websites van derden (links). Indien u een hyperlink met onze site wilt creëeren dient u hiertoe voorafgaandelijk de schriftelijke toestemming te bekomen middels aanvraag op hieronder vermeld adres. Het is niet toegestaan deze site te framen.

KPNWE is voor deze gekoppelde sites en/of de informatie die zich daarop bevindt, niet verantwoordelijk. KPNWE is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade - bedrijfsonderbrekingen, gevolgschade en winstderving daaronder begrepen - die direct of indirect het gevolg is van, of in enig opzicht verband houdt met het bezoeken of gebruiken van websites die aan deze site gekoppeld zijn.

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten van de informatie, benamingen, beelden, tekeningen, woord- en beeldmerken, of andersoortig materiaal op deze website komen uitsluitend toe aan een van de Kuwait Petroleum vennootschappen of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de wetgeving met betrekking tot auteursrechten of andere wetgevingen gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden vermenigvuldigd, gedownload of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Meer informatie over de voorwaarden voor toegang en gebruik van onze website, waaronder begrepen nadere informatie over Kuwait Petroleum's intellectuele eigendomsrechten kan u vinden in onze gebruiksvoorwaarden. De volledige versie hiervan vindt u hier.

Wijzigingen

Wij zullen ons beleid geleidelijk aanpassen aan de technologische ontwikkelingen van het internet. Wijzigingen van deze Disclaimer zullen op deze pagina verschijnen. Wij nodigen u dan ook uit om deze pagina regelmatig te bezoeken voor eventuele aanpassingen.

Vragen

Als u vragen heeft of meer informatie wilt, kunt u e-mailen naar [email protected] .
Ook kunt u ons een brief sturen naar het volgende adres:

Kuwait Petroleum Nederland B.V
T.a.v. Afdeling Marketing
Stationsplein 45
3013 AK Rotterdam